งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อฐานข้อมูล วารสาร TCI

 à¸œà¸¥à¸à¸²à¸£à¸„้นหารูปภาพสำหรับ icon คลิก  ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ฐานข้อมูล TCI

รายชื่อวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานข้อมูล TCI 1

ลำดับ

ISSN

E-ISSN

ชื่อไทย

ชื่ออังกฤษ

เว็บไซต์

การตีพิมพ์

1

1906-7321

-

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

Human Resource and Organization Development Journal

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/HRODJ/index

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

2

2408-1256

2456-5392

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/GraduatePSRU

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

3

1905-7121

2539-5521

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)

http://www.journal.nu.ac.th/JCDR

ตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน

ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม

4

1513-461X

2630-0370

มนุษยศาสตร์สาร

Journal of Human Sciences

http://journal.human.cmu.ac.th/

ตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

5

2651-2459

2651-2467

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

Journal of Humanities and Social Sciences Nakhon Phanom University

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/npuj

ตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

 

 

 

รายชื่อวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานข้อมูล TCI 1

ลำดับ

ISSN

E-ISSN

ชื่อไทย

ชื่ออังกฤษ

เว็บไซต์

การตีพิมพ์

6

-

2672-9202

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี

Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/trujournal

ตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

7

1686-445X

2672-9547

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Journal of Humanities Naresuan University

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/index

ตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

8

0857-5290

-

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

Journal of Srinakharinwirot Research and Development

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

9

0859-3485

2673-0502

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ

Manutsayasat Wichakan

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc/index

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

10

1513-7287

-

วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Sripatum Review of Humanities and Social Sciences

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/spurhs, http://sripatum-review.spu.ac.th/

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

11

2651-1541

2673-0057

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

University of the Thai Chamber of Commerce Journal

https://www.tci-thaijo.org/

ตีพิมพ์ 4 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม

ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน

ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน

ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม

 

 

รายชื่อวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานข้อมูล TCI 1

ลำดับ

ISSN

E-ISSN

ชื่อไทย

ชื่ออังกฤษ

เว็บไซต์

การตีพิมพ์

12

1686-6541

2287-0040

วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง

Journal of Mekong Societies

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal

ตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

13

2651-1630

2672-9040

วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ

Journal of Social Science and Buddhistic Anthropology

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSBA

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

14

0125-0590

-

วารสารสังคมศาสตร์

Journal of Social Sciences

http://www.library.polsci.chula.ac.th/journal2/

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

15

0125-7536

2651-057X

วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา

Journal of Sociology and Anthropology

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSA/index

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

16

2408-1752

-

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

Area Based Development Research Journal

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/abcjournal

ตีพิมพ์ 6 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์

ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน

ฉบับที่ 3 พฤษภาคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม

ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม

 

 

 

 

รายชื่อวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานข้อมูล TCI 1

ลำดับ

ISSN

E-ISSN

ชื่อไทย

ชื่ออังกฤษ

เว็บไซต์

การตีพิมพ์

17

1905-7881

2651-1584

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต

Journal of Rangsit University : Teaching and Learning

https://jrtl.rsu.ac.th/

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

18

2229-2365

-

วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร

Journal of Research and Curriculum Development

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jrcd

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

19

 

1906-425X

-

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Naresuan University Law Journal

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawnujournal

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

20

0857-3867

2673-091X

วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thammasat Law Journal

https://so05.tci-thaijo.org/index.php/tulawjournal

ตีพิมพ์ปีละ 4 ครั้ง
ฉบับที่ 1 เดือน มีนาคม

ฉบับที่ 2 เดือน มิถุนายน

ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน

ฉบับที่ 4 เดือน ธันวาคม

21

0125-6424

-

วารสารภาษาและวัฒนธรรม

Journal of Language and Culture

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JLC/

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

22

0857-1406

2672-9881

ภาษาและภาษาศาสตร์

Language and Linguistics

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/joling/index

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 

 

 

รายชื่อวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในฐานข้อมูล TCI 1

ลำดับ

ISSN

E-ISSN

ชื่อไทย

ชื่ออังกฤษ

เว็บไซต์

การตีพิมพ์

23

-

2408-2317

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Journal of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn University

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/faa/index

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

24

1906-0572

2651-1428

วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Journal of Fine Arts, Chiang Mai University

https://so02.tci-thaijo.org/index.php/fineartsJournal

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

25

2286-8755

-

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Journal of Liberal Arts, Maejo University

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalartsjournal/index

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

26

1513-9131

2672-9814

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Journal of Liberal Arts Thammasat University

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

27

0857-2038

2672-9709

วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University

https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jasu

ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

 

 

แกลเลอรี่