ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

mail รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 

mail รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)

mail รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

mail รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม)

mail รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

mail รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

mail รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 

mail รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

mail รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

mail รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

mail ายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

mail รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 

mail รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนงานสร้างสรรค์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

mail  ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัยเดี่ยว งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560