งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5”

ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิจัยในสาขา “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์” ในโครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5”

โครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัย-นักวิชาการสายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์รุ่นใหม่และรุ่นกลางได้เรียนรู้และฝึกฝนการเขียนโครงร่างวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น ด้วยหลักสูตรที่เน้นพัฒนา “กระบวนการวิจัย” ของผู้เข้าอบรมผ่านรูปแบบการ “สะท้อนย้อนคิด”จากการศึกษางานวิจัยคัดสรรในเอกสารประกอบการอบรมและจากการศึกษาโครงร่างวิจัยของผู้เข้าร่วมอบรมในกลุ่ม โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยง และ ผู้ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ร่วมวงสนทนาเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยและสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัยที่ยั่งยืนให้แก่ผู้เข้าอบรม

โครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5” โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัคร “นักวิจัยรุ่นใหม่และรุ่นกลาง” เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิจัยใน "สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์" กับนักวิจัยรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สูง ได้แก่

กลุ่มสังคมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

  • ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย์ (มานุษยวิทยา-สังคมวิทยา)
  • ผศ.ดร. วัชระ สินธุประมา (ประวัติศาสตร์-อาณาบริเวณศึกษา)
  • รศ.กมล เผ่าสวัสดิ์ (ทัศนศิลป์: จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, ภาพถ่ายสื่อผสม)

กลุ่มมนุษยศาสตร์

  • รศ.ดร. ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ (ปรัชญา ภาษา และภูมิปัญญาตะวันออก)
  • อ.ดร. เทพี จรัสจรุงเกียรติ (ภาษา-วาทกรรม)
  • รศ.ดร. มนธิรา ราโท (วรรณคดี-คติชนวิทยา)

 

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/nKAD9M ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

แกลเลอรี่