งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ดินแดนแฟนตาซี : ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิทัล"

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "ดินแดนแฟนตาซี : ความจริงและจินตนาการในสังคมดิจิทัล"
ในวาระครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่, จังหวัดสงขลา
 

Deadline submission: 10 พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ทาง http://huso.pn.psu.ac.th/husofantasy/

กำหนดส่งผลงาน


รายละเอียด
วันที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วันนี้ - วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ลงทะเบียนนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมชำระค่าลงทะเบียน วันนี้ - วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ วันนี้ - วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 23-24 สิงหาคม 2562

แกลเลอรี่