งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ครั้งที่ 1

“ทิศทางศิลปกรรมในศตวรรษที่ 21: ตัวตน  ชุมชน  สังคม โลก”

Trends in the Arts in the 21st Century: Individual, Community, Society and the World

วันศุกร์ที่  16   สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

    1. สาขาศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ และดนตรี

    2. สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

    3. สาขาการออกแบบแฟชั่น

    4. สาขาการออกแบบสิ่งทอ

    5. สาขาทัศนศิลป์

 

หมดเขตส่งบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อนำเสนอการประชุมวิชาการ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

โดยส่งทาง E-mail : [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.fineart.tu.ac.th

 

 

 

แกลเลอรี่