งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยและ/หรือ
บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 8th PSU Education Conference 
“Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education”
 ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop
และนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.psued.org/

บริบทของงานวิจัย

  Health Sciences
  Sciences and Technologies
  Social Sciences and Humanities
หัวข้อย่อยสำหรับงานวิจัย

  Curricular Development
  Educational Technology
  Innovation in Teaching and Learning
  Professional Standard Framework
  Program Evaluation
  STEM in Higher Education
  Student Assessment and Evaluation
  Teaching Methods
  Technology Enhanced Learning
  Transition Preparation in Higher Education
  Work Integrated & Entrepreneurship Learning
  Others Related to Teaching and Learning in Higher Education

กำหนดการลงทะเบียน ส่งบทคัดย่อ และบทความวิจัยฉบับเต็ม

วันที่

กิจกรรม

1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2562

เปิดรับการลงทะเบียนนำเสนอผลงานแบบบรรยาย และโปสเตอร์ พร้อมส่งบทคัดย่อ (Abstract) 
ทางเว็บไซต์ และแจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ (Abstract)

1 – 30 พฤศจิกายน 2562

ลงทะเบียนอัตรา Early Bird สำหรับผู้นำเสนอผลงานทางเว็บไซต์

1 กันยายน – 15 ตุลาคม 2562

กำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

31 ตุลาคม 2562

แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

15 พฤศจิกายน 2562

กำหนดส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผ่านการแก้ไข

 

แกลเลอรี่