ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563

โครงการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผล

1

กฎหมายชุมชน (นิติศาสตรบัณฑิต)

อ.ฐานนท์ มณีนิล

63-รง.-คมส.-01

2

ค่ายภาษาอังกฤษ "Eng Arts" (ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

63-รง.-คมส.-02

3

สำรวจความต้องการชุมชนในการบริการวิชาการและวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ ฯ        (งานวิจัยและบริการวิชาการ)

งานวิจัยและบริการวิชาการ

63-รง.-คมส.-03

4

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง   (งานวิจัยและบริการวิชาการ)

อ.พอหทัย ซุ่นสั้น

63-รง.-คมส.-04

5

พัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับครูอาสาและตัวแทนนักเรียนในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 4                      (งานวิจัยและบริการวิชาการ)

อ.ขวัญตา ทวีสุข

ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

6

อบรมปฏิบัติการการเขียนและการประเมินผลโครงการท้องถิ่นแบบบูรณาการ (รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต)

ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์

63-รง.-คมส.-06

7

อบรมภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนเพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้              (ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน)

อ.ดร.ภากร นพฤทธิ์

63-รง.-คมส.-07

8

พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มรวมใจรักษ์สุขภาพ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (งานวิจัยและบริการวิชาการ)

อ.เวคิน วุฒิวงศ์

63-รง.-คมส.-08

 
 
 

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผล

1

พัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยที่สอนไม่ตรงสาระ

อ.จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

63-รง.-01

2

พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษที่สอนไม่ตรงสาระ

อ.ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล

63-รง.-02

3

พัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ

อ.วิไลวรรณ วิไลรัตน์

63-รง.-03

4

พัฒนาศักยภาพครูภาษามลายูที่สอนไม่ตรงสาระ

อ.ซามียะห์ บาเละ

63-รง.-04

5

พัฒนาศักยภาพครูภาษาอังกฤษในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6

อ.ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล

63-รง.-05

6

พัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6

อ.สรียา หมัดอาด้ำ

63-รง.-06

7

พัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยในการวิเคราะห์โจทย์ O-NET ป.6

อ.จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

63-รง.-07

8

พัฒนาศักยภาพครูภาษาไทยในการวิเคราะห์โจทย์ PISA

อ.จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

63-รง.-08

9

พัฒนาศักยภาพครูไทย

อ.จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

63-รง.-09

10

พัฒนาแหล่งเรียนรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานวิจัยและบริการวิชาการ

63-รง.-10

11

ผลิตสื่อและนิทานสำหรับเด็ก

อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

63-รง.-11