งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 The 58th Kasetsart University Annual Conference

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ

 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
 • สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

         จัดให้มีการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 58  ระหว่าง วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563  โดยเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยใน 12 สาขา คือ

 1. สาขาพืช
 2. สาขาสัตว์
 3. สาขาประมง
 4. สาขาสัตวแพทยศาสตร์
 5. สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์
 6. สาขาวิทยาศาสตร์
 7. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 8. สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
 9. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 10. สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
 11. สาขาศึกษาศาสตร์
 12. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   

กำหนดเปิดรับลงทะเบียนและส่งผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผ่านทางออนไลน์ได้ที่

http://annualconference.ku.ac.th/
 

ระหว่าง วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562

  รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่