งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

หัวข้อ "การบริหารรัฐไทยในยุค Disruption" วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

ณ ศูนย์ประชุมใหญ่ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, จังหวัดภูเก็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม https://paconference.pkru.ac.th/

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่