งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สาขางานวิจัยที่เปิดรับบทความ

- กลุ่มทางภาษา  (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ)

- กลุ่มทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชุมชนศึกษา คติชน ศิลปวัฒนธรรม บริการและการท่องเที่ยว

กำหนดการลงทะเบียนส่งบทความ บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก ไฟล์แนบ หรือ http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด