งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และ การประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 30 ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วิจัย นวัตกรรม : การเปลี่ยนผ่านเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย (Thailand-Driven Research & Innovation) ในวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนเพื่อส่งบทความ ได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/tsucon30/index.php

 

ตารางดำเนินงานและอัตราค่าลงทะเบียน

 

ระยะเวลา

กิจกรรม

 

24 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563

ลงทะเบียน และเปิดรับผลงานเพื่อนำเสนอภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

 

28 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ

 

6 มีนาคม 2563

ผู้นำเสนอยืนยันการส่งบทคัดย่อ และส่งหลักฐาน การชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

 

ภายใน 13 มี.ค. 2563

ผู้นำเสนอผลงานช่องทางที่ 2 และ 3 ส่งบทความวิจัยเรื่องเต็ม

 

10 เมษายน 2563

แจ้งผลการพิจารณาผลงาน ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์ใน Proceeding

 

30 เมษายน 2563

เผยแพร่ผลงาน ช่องทางที่ 2 ตีพิมพ์ใน Proceeding ระบบออนไลน์บนเว็บไซต์

 

30 เมษายน 2563

แจ้งผลการพิจารณา ช่องทางที่ 3 ตีพิมพ์ใน Journal*

 

7-8 พฤษภาคม 2563

นำเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์

*หมายเหตุ: การเผยแพร่ผลงานบนเว็บไซต์ของวารสารจะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของแต่ละวารสาร

อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

ประเภทผู้เข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนล่วงหน้า
ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563

ลงทะเบียนปกติ
หลังวันที่ 6 มีนาคม 2563

บุคคลทั่วไป (นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย
นักวิชาการ ภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ)

                       3,000 บาท

                   3,500 บาท

นิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ

                       2,500 บาท

                   3,000 บาท

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่