งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอให้นักวิจัยส่รายงานความก้าวหน้างานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

นักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โดยสัญญารับทุนได้กำหนดให้นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ ๑ พร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขในสัญญา ได้แก่

๑. แบบ คมส.รง.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย-งานสร้างสรรค์ (อัพโหลดในไดรฟ์ที่แชร์ให้ และปริ้นส่ง)

๒. บทที่ ๑-๓ (อัพโหลดในไดรฟ์ที่แชร์ให้)

ในการนี้ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ให้นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า
มายังงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์
หรือโทรศัพท์ 089-2957380 เบอร์โทรภายใน 51003

แกลเลอรี่