งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5
The 5th KRU National Academic Conference
หัวข้อ "การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล"

วันที่ 4 กันยายน 2563 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา (ตึกดินสอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี

Deadline submission: 19 มิถุนายน 2563

กำหนดการรับบทความ

กำหนดรับบทความวิจัยทั้งการนำเสนอแบบบรรยายและรูปแบบโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะได้บทความครบตามจำนวน

** ขอสงวนสิทธิการปิดรับบทความในกรณีที่ได้บทความครบตามจำนวนแล้ว **

สาขาที่เปิดรับบทความ

กลุ่มสาขาการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ

กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์

ค่าลงทะเบียนและวิธีการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน

นำเสนอรูปแบบบรรยาย 2,000 บาท

นำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ 2,000 บาท

ผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ฟรี

วิธีการชำระเงิน

ให้เจ้าของบทความรอจนกว่าจะมีบทความจะมีสถานะ "รอแจ้งชำระเงิน" จึงค่อยชำระค่าลงทะเบียน

การชำระค่าลงทะเบียนให้ชำระผ่าน

ธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 7-13601438-7

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ธนาคารกรุงไทย สาขากาญจนบุรี

วิธีแจ้งชำระเงิน

ให้เจ้าของบทความ เข้าสู่ระบบ และไปที่เมนู สถานะ/การนำไฟล์เข้าสู่ระบบ

เลือกประเภทไฟล์เป็น "หลักฐานการชำระเงิน" และแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://conference.kru.ac.th

แกลเลอรี่