งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและวิชาการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการนะดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและวิชาการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการนะดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

"ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology"

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563

โดยท่านสามารถสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานและส่งบทความเช้าร่วมประชุมตามระบบออนไลน์

โดยขยายระยะเวลาการส่งบทความตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

สามารถส่งบทความและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ >> http://dept.npru.ac.th/conference12

กำหนดการ

กิจกรรม

กำหนดการ

เปิด - ปิดรับบทความ (Full Paper)

ขยายระยะเวลารับบทความ 

ตั้งแต่บัดนี้  – 30  เมษายน  2563

ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤษภาคม  2563

แจ้งผลการพิจารณาบทความ

 6  พฤษภาคม  2563

5  มิถุนายน  2563

ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ 

31 พฤษภาคม  2563

12  มิถุนายน  2563

วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Early Bird Rate)

1 – 10  มิถุนายน  2563

วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Normal Rate)

9  – 10  กรกฎาคม  2563

นำเสนอผลงาน

9  – 10  กรกฎาคม  2563

 

สาขาที่เปิดให้นำเสนอผลงาน

1.ชีววิทยา เกษตร และอาหาร

2.วิทยาศาสตร์กายภาพ 

3.คณิตศาสตร์และสถิติ   

4.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

5.วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  และการสื่อสาร

6.คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

7.การพยาบาลและการสาธารณสุขที่ทันสมัยในยุคปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพสังคม

8.บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์   

9.นิเทศศาสตร์            

10.มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

11.รัฐประศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์

12.อาเซียนศึกษา และการระหว่างประเทศ

13.ปรัชญา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

14.การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมบริการ 

15.บริหารการศึกษา

16.หลักสูตรและการสอน

17.วิจัยการศึกษาและงานประจำสู่งานวิจัย (R to R)

18.การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

19.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

 

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  85 ถนนมาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์ 0-3410-9300 ต่อ 3909 

Email: [email protected]  

 

แกลเลอรี่