ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562

โครงการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ข้อเสนอโครงการ

รายงานผล

1

พัฒนาทักษะการสอนศิลปะแก่ ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ผศ.สุพร สุนทรนนท์

62-บวก.-คมส.-01

62-รง.-คมส.-01

2

โครงการบริการวิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน

อ.ฐานนท์ มณีนิล

62-บวก.-คมส.-02

62-รง.-คมส.-02

3

โครงการบริหารจัดการ เครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนโครงการเกษตรแปลงใหญ่       ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

อ.ศรีประไพ อุดมละมุล

62-บวก.-คมส.-03

62-รง.-คมส.-03

4

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสื่อการเรียน   การสอน”

อ.บุปผา ไชยแสง

62-บวก.-คมส.-04

62-รง.-คมส.-04

5

โครงการอบรมการเขียนและประเมินผลโครงการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น

ผศ.ศิริลักษณ์ คัมภิรานนท์

62-บวก.-คมส.-05

62-รง.-คมส.-05

6

โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

อ.สวพร จันทรสกุล

62-บวก.-คมส.-06

62-รง.-คมส.-06

7

โครงการพัฒนาความรู้ทาง ภาษาไทยให้กับกลุ่มครูอาสาในศูนย์ โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศ มาเลเซีย รุ่นที่ 3

อ.ขวัญตา ทวีสุข

62-บวก.-คมส.-07

62-รง.-คมส.-07