งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2

การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2
โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

The 2nd Liberal Arts Conference on Wishdom, Innovation, Social Sciences and Hospitality (2nd WISH 2020)

วันที่ 11 ธันวาคม 2563
ณ นำเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์ และ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, กรุงเทพมหานคร
Deadline submission: 30 กันยายน 2563

Website: https://larts-wish.rmutk.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/lartsjournal

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่