งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

สถาบันคลังสมองของชาติขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 1
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ
โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 12,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th/web/odc1 และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทร. 021267632-34 ต่อ 110 e-mail : [email protected]

**โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ**
 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่