งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2560 - 3 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งผลงานวิจัยผ่านระบบภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด