งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.วิจัย ประจำปี 2560 ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ส่งผลงานวิจัยภายในวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559 ตามเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด