ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฐานข้อมูลงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์

งานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ เพื่อการศึกษาและอ้างอิง สำหรับนักวิจัย

enlightened SJR : Scimago Journal & Country Rank เครื่องมือตรวจสอบวารสารก่อนส่งตีพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยของวารสาร
     ที่ได้รับความนิยมในแวดวงวิชาการและ index อยู่ใน Scopus พร้อมบอกค่า h-Index เรียงจากสูงสุดไปต่ำสุด
     ตามสาขาวิชา  
http://library.cm.mahidol.ac.th 

enlightened Google Scholar ฐานข้อมูลในการทำวิจัย สามารถค้นหาได้แบบง่ายๆ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ
     วารสารวิชาการ เอกสารการประชุมสัมนา ร่างบทความจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สิทธิบัตร รวมถึงวรณกรรม
     ทางวิชาการ 
 http://scholar.google.com 

enlightened Thesis & Research รวมผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์จากมาหวิทยาลัยต่างๆ http://library.cm.mahidol.ac.th

enlightened งานวิจัยสถาบันพระปกเกล้า  http://www.kpi.ac.th/knowledge/research

enlightened ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน
     กระทรวงแรงงาน   
http://research.mol.go.th/2013

enlightened งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th

enlightened ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรด้านการจัดการความรู้ด้านมานุษยวิทยา
     เพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ  
http://www.sac.or.th

enlightened BASE - Academic search Engine สืบค้นฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษาทั่วโลก แบบ open access http://www.base-search.net 

enlightened ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของ Harvard University ให้บริการแบบ open-access สามารถค้นหาและ
     ดาวน์โหลดงานวิจัยได้ในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็ม มีสาขาต่างๆ เช่น Art & Sciences Business Law  
 
     
http://dash.harvard.edu/