ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ

enlightened วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI  http://tci-thailand.org

enlightened ฐานข้อมูล Scopus http://www.scopus.com 

enlightened ตรวจสอบข้อมูลของวารสารในฐานข้อมูล Scopus http://www.scimagojr.com