ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งประชุมวิชาการ

enlightened งานประชุมวิชาการในประเทศไทย  เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลงานประชุมวิชาการในประเทศไทย 

enlightened Thai Publiication  เพจรวบรวมแหล่งตีพิมพ์ผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบวารสารและประชุมวิชาการ   

enlightened Academic Events Worldwide  เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลงานประชุมวิชาการทั่วโลก