ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์

enlightened  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

enlightened​  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)