ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คมส.เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศงานทรัพย์สินทางปัญญา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศงานทรัพย์สินทางปัญญา จัดโดย สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศงานทรัพย์สินทางปัญญาในการดำเนินงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 7 ส่วนราชการ จำนวน 45 คน ได้รับเกียรติจาก ผศ.จริยา สุขจันทรา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดร.ชินิเพ็ญ มะลิสุวรรณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ กล่าวรายงาน โดยมีนางสาวนัสรี มะแน เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

แกลเลอรี่