ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คมส.ร่วมจัดแสดงสินค้า ในงาน U2T for BCG Fair @ YRU ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) โชว์ผลิตภัณฑ์ 24 ตำบล

วันนี้ (29 กันยายน 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิชาภัทรชย์ รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มะพาริ กะมูนิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.ชีวลา บาดกลาง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา อาจารย์ชุติมา คำแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และเจ้าหน้าที่โครงการประจำตำบล ร่วมพิธีเปิดงาน U2T for BCG Fair @ YRU และร่วมจัดแสดงสินค้า ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ในความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24 ตำบล

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม U2T for BCG Fair @ YRU โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) รวมทั้ง ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เข้าร่วมจากพื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 64 ตำบล วิทยาลัยชุมชนยะลาจำนวน 7 ตำบล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 3 ตำบล ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ หัวหน้าโครงการบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่โครงการประจำตำบลทั้งประเภทบัณฑิตและประชาชน ณ ลานวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

แกลเลอรี่