ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ชุติมา คำแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ
(หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์) และ
อาจารย์วรากร แซ่พุ่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
ได้รับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทงาน วรรณกรรม
ลักษณะงาน งานนิพนธ์  
ชื่อผลงาน บทเรียนเสริมทักษะบนเครือข่ายแอปพลิเคชั่น เรื่อง ทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้น (App Chinese)

แกลเลอรี่