ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฐานข้อมูล GOOGLE SCHOLAR คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภาษาไทย ค.บ

ภาษาอังกฤษ ค.บ

การสอนภาษามลายู

สังคมศึกษา

 

ภาษาไทย ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ ศศ.บ

ภาษามลายูเพื่อธุรกิจ

ภาษาจีน

ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยว

สารสนเทศศาสตร์

นวัตกรรมการพัฒนาชุมชน

รัฐศาสตร์ (การปกครองและกฏหมายมหาชน)

 

รัฐประศาสนศาสตร์

ศิลปกรรมศาสตร์

นิติศาสตร์