ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ได้รับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเภท โสตทัศนวัสดุ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ชุติมา คำแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้สร้างสรรค์หลัก)
ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
อาจารย์ ดร.ละออ มามะ คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.นันทา จันทร์แก้ว คณะวิทยาการจัดการ
ได้รับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เลขที่ ส.017599 ประเภท โสตทัศนวัสดุ 
เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรต่างวัยในจังหวัดยะลา

แกลเลอรี่