ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนประเพณีและวัฒนธรรม

วันนี้ (8 ..65) เวลา 16.30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์  รวิชาติ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนประเพณีและวัฒนธรรม บริเวณลานน้ำพุ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (วันลอยกระทง ประจำปี 2565) โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ประเพณีลอยกระทง ซึ่งตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 อีกทั้งยังเป็นประเพณีที่สร้างคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว้สืบทอดต่อไป สร้างความสมานฉันท์ซึ่งจะนำความสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

แกลเลอรี่