ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบนายกเทศมนตรีตำบลปะแต เพื่อหารือด้านความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2565) เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิชาภัทรชย์  รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย
อาจารย์ ดร.มะพาริ กะมูนิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เข้าพบผู้บริหารและผู้นำท้องถิ่นตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลปะแต รองนายกเทศมนตรีตำบลปะแต ปลัดตำบลปะแต นักวิชาการตำบลปะแต และกำนันตำบลปะแต เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน และร่วมปรึกษาหารือ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเริ่มต้นสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งติดตามการพัฒนากระบวนการห้องปฏิบัติการทางสังคมและส่งมอบป้ายประชาสัมพันธ์แผนที่ท่องเที่ยวชุมชนปะแต

โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือต่างๆ ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ เทศบาลตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ซึ่งผู้บริหารและตัวแทนทั้งสองฝ่าย ได้ให้ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์และจะได้ทำการติดต่อประสานงานต่อไป
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริการวิชาการ โดยในการหารือครั้งนี้ อาจนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกันอย่างเป็นทางการ
ต่อไป และทั้งสองฝ่ายมีความยินดีอย่างยิ่งในการหารือในประเด็นต่างๆของความร่วมมือที่กล่าวมา และจะได้ติดตามความคืบหน้า เพื่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

แกลเลอรี่