ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิทรรศการภาพวาด ร้อยศิลป์ ร้อยดวงใจ ระลึกถึงพ่อ ร.๙

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด นิทรรศการ "ร้อยศิลป์ ร้อยดวงใจ ถึงพ่อ ร.9" เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถือเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ชมรมศิลปินชายแดนใต้  จึงได้ร่วมกันจัดแสดงผลงานทางศิลปะ ในรูปแบบนิทรรศการ ร้อยศิลป์ ร้อยดวงใจ "ระลึกถึง พ่อ ร.๙" วัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร , เสริมสร้างความรักความสามัคคี ธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกทั้งเปิดโอกาสให้ศิลปิน
เยาวชนและประชาชนได้นำศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่มาสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าพลังบวก"Soft Power " และสามารถต่อยอดสืบสานเป็นอาชีพ ทำให้เกิดความเข้มแข็ง ความสามัคคีในท้องถิ่น ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม สาธิตการวาดภาพ , การสาธิตประยุกต์ลวดลายเรือกอเละเพ้นท์ลงบนร่ม , การสาธิตเพ้นท์กระเป๋าเสื่อกระจูด และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา ซึ่งนิทรรศการจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 13 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้นโรงภาพยนตร์ศูนย์การค้โคลีเซี่ยมยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

แกลเลอรี่