ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิทรรศการ “พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ด้านจิตรกรรม”

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมงานนิทรรศการ "พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ด้านจิตรกรรม" พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ ลานชั้น 4 โรงภาพยนตร์ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา อ.เมือง จ.ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ อว.ส่วนหน้า ได้จัดแสดงนิทรรศการ “พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ด้านจิตรกรรม” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา ในนามคณะกรรมการบริหารหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จังหวัดยะลา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานนิทรรศการ “พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี ด้านจิตรกรรม” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายในงานนอกจากการจัดแสดงนิทรรศการพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีและด้านจิตรกรรมแล้ว ยังมีการจุดเทียนมหามงคล พร้อมทั้งยืนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอีกด้วย

แกลเลอรี่