ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร. มะพาริ กูมะนิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนางสาวจิรชยา ฉวีอินทร์ นักวิชาการช่างศิลป์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น วันศุกร์ที่  9 ธันวาคม 2565   อาจารย์ ดร. มะพาริ   กูมะนิง  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนางสาวจิรชยา  ฉวีอินทร์  นักวิชาการช่างศิลป์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อร่วมกันหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงาน รวมถึงวางแผนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ในปีงบประมาณ 25665 อาจารย์ ดร. มะพาริ กูมะนิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และนางสาวจิรชยา ฉวีอินทร์ นักวิชาการช่างศิลป์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อร่วมกันหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงาน รวมถึงวางแผนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ในปีงบประมาณ 2566 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อร่วมกันหารือแนวทางในการขับเคลื่อนงาน รวมถึงวางแผนการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ในปีงบประมาณ 2566

แกลเลอรี่