ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ

วันนี้ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 15.30 -16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี อาจารย์ ดร.มะพาริ กะมูนิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน มี 1) วาระเรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ โครงการบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และ ตัวชี้วัดตามแผนบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2) วาระเรื่องเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ หน่วยงานต่างๆ

แกลเลอรี่