ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วันนี้ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 -12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบออนไลน์ โดยมี อาจารย์ ดร.มะพาริ กะมูนิง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน มี 

1) วาระเรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 การจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566

1.2 การบูรณาการการเรียนการสอนกับงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.3 งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566

1.4 การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของแต่ละหลักสูตร 

2) เรื่องเสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

2.1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปี  2566

เพื่อให้หลักสูตรต่าง ๆ ได้วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ประจำปี  2566  และรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1  ต่อไป 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่