ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจ ส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือผลงานวิจัย เพื่อนำเสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 The 1st National and International Conference on Sustainable Local Development (1st NICSLD) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร 41 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

กลุ่มการนำเสนอผลงาน
-กลุ่มศึกษาศาสตร์
-กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-กลุ่มบริหารธุรกิจ การบริการและการท่องเที่ยว
-กลุ่มการวิจัยเชิงพื้นที่และอื่น ๆ

กำหนดการรับสมัครและส่งผลงาน

ส่งบทความผ่านระบบ Submission ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2566

ชำระเงิน
-บทความภาษาไทย 2,000 บาท ต่อ 1 ผลงาน (สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป) / บทความภาษาไทย 1,000 บาท ต่อ 1 ผลงาน (สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,000 บาท)
-บทความภาษาอังกฤษ 2,500 บาท ต่อ 1 ผลงาน (สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป) / บทความภาษาอังกฤษ 2,000 บาท ต่อ 1 ผลงาน (สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 1,000 บาท)
-โปสเตอร์ 1,500 บาท ต่อ 1 ผลงาน (สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป) / บทความภาษาอังกฤษ (สำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  1,000 บาท)
-ชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 23 มกราคม 2566 โดยโอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ (บกศ2)” สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 644-030330-0

รายละเอียดเพิ่มเติม https://research.srru.ac.th/nicsld

แกลเลอรี่