ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ในวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning

ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ในวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาจากหน่วยงานของท่าน ให้ส่งบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ฉบับปฐมฤกษ์ในวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

ด้วยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และบทความวิจัยด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน ในด้านศาสตร์ต่างๆ รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมสมัย ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาให้วารสารวิชาการ Journal of Innovative Learning มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งกำหนดตีพิมพ์วารสารปีละ 2 ฉบับ

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งต้นฉบับมาทาง E-mail: editor_jil@mahidol.ac.th
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://il.mahidol.ac.th/jil/
สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-441-9729

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่