ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ (บรรยายภาษาอังกฤษ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2566 ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ (บรรยายภาษาอังกฤษ)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มสมรรถนะของคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ผลงานวิจัยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตรหลังผ่านการประเมินจากการทำแบบทดสอบ เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมให้ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าอบรมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา https://research.dru.ac.th ภายในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โทร 0-2890-0001
โทร 0-2890-1801 ต่อ 2082

“Ethical Principles for Research Involving Humans (Human Subject Protection)”
(Online Training)
By Institute of Research and Development, Dhonburi Rajabhat University
Date Sunday February 19th, 2023
8.30 a.m. – 4.30 p.m. (ZOOM Meeting)
Guest Speaker : Assoc. Prof. Dr. Supaporn Sudnongbua

Register for the training from now – January 31, 2023.

**Free registration for DRU lecturers, staff and students
**Registration fee for participant is 1000 baht/ person
***To reduce the risk of the spread of COVID-19 virus, Institute of Research and Development organizes 100% online training by sending you a training link to your registered email address.

Ethical Principles for Research Involving Humans (Human Subject Protection)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่