ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัย”

   วันนี้ (12 ม.ค. 66) นักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัย” เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้
สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยและยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีนโยบาย สนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยที่สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถยื่นขอรับทุนสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นชายแดนภาคใต้

  ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัย”ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมกานเฉ่า ชั้น 2 อาคาร 24 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน  จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่