ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2566

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี คณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2566

แกลเลอรี่