ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัย” (สายสังคมศาสตร์)

26 มกราคม 2566 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโจทย์วิจัย” (สายสังคมศาสตร์) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถพัฒนาโจทย์วิจัยและยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ ณ ห้องประชุม เซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ภาพถ่ายกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1v6NFgDgqot-rqrJ0o4pu2mG8JqLoIwSn?usp=sharing

แกลเลอรี่