ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมครุศาสตร์วิชาการ 13 นวัตกรรมการศึกษาพลิกโฉมการพัฒนา "วิชาชีพครูในยุคดิจิทัล"

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมครุศาสตร์วิชาการ 13 นวัตกรรมการศึกษาพลิกโฉมการพัฒนา "วิชาชีพครูในยุคดิจิทัล"
______________________
 27 มกราคม 2566 นางสาวญุไวรีย์ มานะกล้า นางสาวฟาดียะห์ ดอเลาะ นางสาวฆูไซมะห์ ลูโบะ และนางสาวนิฟารีดา ฮายีอาซัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง "การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการสอน 5W1H ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในการประชุมครุศาสตร์วิชาการ 13 นวัตกรรมการศึกษาพลิกโฉมการพัฒนา "วิชาชีพครูในยุคดิจิทัล" จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โดยมี 
อ.จิตติขวัญ  ภู่พันธ์ตระกูล และ 
อ.สุเมตตา  ประสาทแก้ว  
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย 

แกลเลอรี่