ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ชุติมา คำแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ ร่วมศึกษาดูงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 30-31 มกราคม 2566 อาจารย์ชุติมา คำแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย นางสาวศศิธร อินน้ำหอม รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมศึกษาดูงาน  อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

นำโดย ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดี คณะผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ​คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อาจารย์ และนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมศึกษาดูงาน  อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ มากล่าวต้อนรับ พร้อมกับแนะนำอุทยานฯ จากนั้นมีการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานวิจัย และกลไก  การบริหารจัดการ IP ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนแนวทาง  การเตรียมความพร้อม ภายใต้ พรบ. Triup act ทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ รวมถึงประเด็นปัญหาของผู้ที่เคยปฏิบัติ และการแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติและร่วมแชร์ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานทรัพย์สินทางปัญญา

แกลเลอรี่