ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย"

ยะลา อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นำเสนอชุดโครงการวิจัยเรื่อง การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับ “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในสังคมพหุวัฒนธรรม อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชา สามพิมพ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช นักวิจัยอิสระ เป็นวิทยากร

การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาข้อเสนอโครงร่างงานวิจัย" ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถพัฒนาโครงร่างงานวิจัยและยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่