ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานนท์ มณีนิล นำนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาค กศ.บป ชั้นปีที่ 3 และ 4 ศึกษาดูงาน เรื่อง รูปแบบการจัดการเขตพื้นที่การปกครองพิเศษ (นิติศาสตรบัณฑิต)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานนท์  มณีนิล นำนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาค กศ.บป ชั้นปีที่ 3 และ 4 ศึกษาดูงาน เรื่อง รูปแบบการจัดการเขตพื้นที่การปกครองพิเศษ (นิติศาสตรบัณฑิต) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ศาลปกครองนครศรีธรรมราช และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 9 จังหวัดสงขลา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเรียนการสอน และสามารถบูรณาการเรียนการสอน กับการปฏิบัติงานจริง

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารและตัวแทนทั้งสองฝ่าย ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง 9 สถาบันทางด้านวิชาการ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก

แกลเลอรี่