งานวิจัยและบริการวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางวัฒนธรรม ประจำปีงบบประมาณ 2561-2562 ประเภททั่วไป

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทั่วไปทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 แก่เครือข่ายนักวิจัยและประชาชนผู้สนใจ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2560

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด