ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มงานวิจัย

แบบฟอร์มคำร้อง

  แบบ คมส.คง.1_คำร้องขอเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

แบบฟอร์มการส่งรายงาน

   แบบ คมส.รง.1_รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์

   แบบ คมส.รง.2_ใบส่ง(ร่าง)รายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

   แบบ คมส.รง.3_ใบรายงานผลการปรับปรุงรายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

   แบบ คมส.รง.4_ใบส่งรายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ 

   หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

   แบบตรวจสอบรายการรูปแบบรายงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

แบบฟอร์มรับรอง

   หนังสือรับรองการมีส่วนร่วมในการทำวิจัย

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง รูปแบบรายงานวิจัย สวพ.ชต. 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง Template 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างสัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย​