ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนองบประมาณโครงการบริการวิชาการ

 แนวปฏิบัติในการดำเนินงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

                ประกาศ มรย. เรื่อง แนวปฏิบัติการให้บริการวิชาการการสอนภายนอกมหาวิทยาลัย


 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555

 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2550

 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการขอใช้สถานที่และหอประชุมของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559