หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ค่ายอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญา

ค่ายอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านภูมิปัญญา

https://youtu.be/rddjT1ds-sA

แกลเลอรี่