หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการสานสัมพันธ์สายใยสังคมเรียนรู้วิถีชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม

โครงการสานสัมพันธ์สายใยสังคมเรียนรู้วิถีชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม

https://www.facebook.com/yailanee.hayeemasae.1/videos/362351090978986/

 

แกลเลอรี่